Stanovy

STANOVY MORAVSKÉHO KOMINICKÉHO SPOLEČENSTVA

(DÁLE JEN SPOLEK)

Článek I.

Název, sídlo, postavení Spolku

1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem: Moravské kominické společenstvo, a zkratkou MKS. Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.

3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.

4. Sídlem Spolku je : Pražská 636/38b, 642 00 Brno – Bosonohy

5. Oficiální symboly Spolku jsou:

Znak organizace: Stylizovaný jednoduchý štít s barvami znaku Brna, na kterém jsou dvě zkřížené šorny a písmena „ MKS“.

Znak bude užíván jako oficiální logo na všech písemných dokladech vydávaných Společenstvem i na razítku (pečeti) Společenstva. Může být doplněno názvem společenstva psanou formou v plném jeho znění, tedy: „Moravské kominické společenstvo“

Článek II.

Účel Spolku

1. Účelem (hlavní činností) spolku je být nezávislou,samostatnou a dobrovolnou organizací spolkovního a cechovního charakteru, sdružující za podmínek daných těmito Stanovami fyzické osoby podnikající nebo jinak činné v oboru kominictví, nebo v oborech s kominictvím spojených.

2. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.

3. Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly:

Cíle činnosti Společenstva

a) Sdružovat členy Společenstva ke společnému působení v oboru kominictví, vzdělávání členů, k výchově učňovského dorostu a vzájemné pomoci při nenadálých událostech.

b) Hájit zájmy kominíků v rámci platných zákonů v ČR ve vztahu ke státním orgánům, správám měst, obcí či krajů i k zákazníkům.

c) Dbát na zajištění řádného výkonu profese kominík, dodržování technologií a bezpečnosti práce, včetně odpovídající úrovně jednání se zákazníky a co nejvyšší úrovně poskytovaných služeb.

d) Podporovat zavádění nové techniky a moderních technologií v oboru kominictví

e) Podporovat a podílet se na vývoji a výzkumu v oboru kominictví.

f) Podílet se na zpracovávání oborových technických norem oboru kominictví a podkladů pro aktivní spolupráci se státními orgány.

g) Spolupracovat s příslušnými orgány v oblasti legislativní a normotvorné činnosti.

h) Podávat těmto orgánům podněty a odborná vyjádření.

i) Aktivně spolupracovat s profesně příbuznými cechy, sdruženími a společenstvy v České republice i v zahraničí.

j) Ve spolupráci s akreditovanými osobami provádět a organizovat vzdělávání členů v profesních i obecných znalostech a v oblasti bezpečnosti práce.

k) Spolupracovat s akreditovanými vzdělávacími zařízeními při výuce, výchově a praktické přípravě učňů, při zajištění odborných kurzů, školení a odborných zkoušek.

l) Propagovat činnost Společenstva na veřejnosti.

m) Vydávat periodické, nebo jednorázové publikace se záměrem informovat o současné úrovni řemesla a činnosti Společenstva.

n) Pečovat o rozvíjení a šíření tradic kominického řemesla.

o) Zprostředkovávat oborové informace pro potřeby členů Společenstva.

p) Podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti.

r) Může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti.

s) Vydává vnitřní předpisy

Článek III.

Pobočný spolek

1. Právní osobnost pobočného spolku je odvozena od právní osobnosti Spolku. Spolek může zřizovat pobočné spolky.

2. Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu Spolku a musí vyjadřovat jeho vlastnost pobočného spolku.

3. Spolek neručí za dluhy pobočného spolku.

Článek IV.

Členství

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení,národ-nosti,rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena,je nepřevoditelné na jino u osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

Druhy členství :

a) Řádné členství – individuální

b) Kolektivní – právnické osoby

c) Čestné členství

d) Člen se zvláštním statutem

1. Řádnými členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník)starší 18 let,jež souhlasí s cíly spolku a chce se podílet na jeho činnosti a mající provozování kominictví a podobných oborů v předmětu své činnosti a má trvalý pobyt na území ČR. O přijetí člena rozhoduje valná hromada Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím valné hromady Spolku o přijetí člena nadpoloviční většinou všech přítomných členů a zaplacením členských příspěvků.
Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy.

——————————– DOPLNĚNÍ TEXTU PRO GDPR schváleno 25.4.2019———————————

Moravské kominické společenstvo (správce) zpracovává osobní údaje svých členů (subjekty údajů) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Každý subjekt údajů má v souladu s nařízením právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Mezi další práva subjektu údajů patří: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a doplnění osobních údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. Úplný výčet informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení.

———————————————– DOPLNĚNÍ TEXTU PRO GDPR ———————————————–
2. Kolektivním členem se může stát právnická osoba souhlasící s cíli spolku. Kolektivního člena zastupuje při jednáních spolku osoba, jež je oprávněna jednat jeho jménem (dále jen statutární zástupce). Kolektivní člen má právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním a neplatí členské příspěvky. Kolektivní členství vzniká uzavřením písemné smlouvy mezi subjektem,který může být kolektivním členem a spolkem. Kolektivní členové členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Valné hromady Spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku. Právnickou osobu ve spolku zastupuje její statutární orgán,pokud si sama neurčí jiného zástupce.

3. Valná hromada Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj kominické problematiky. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním a neplatí členské příspěvky.

4. Valná hromada spolku může udělit členství fyzickým nebo právnickým osobám přímo spolupracujícím se Spolkem , která se podílí na zajištění vybraných úkolů pro funkci společenstva,vzdělávání členů společenstva, nebo na činnosti jinak podporující chod společenstva.

Práva a povinnosti člena se zvláštním statutem:

a) tento člen má právo hlasovací

b) tento člen má právo návrhu činnosti a jeho změn na úseku jím zastupovaným

b) tento člen je osvobozen od placení členských příspěvků

c) tento člen je stálým partnerem, nebo spolupracovníkem Spolku, kerý se podílí na plnění

uložených úkolů

d) tento člen má právo zúčastňovat se schůzí výboru, valných hromad i členských schůzí

e) tento člen se podílí na plnění úkolů uložených, nebo vzájemně dohodnutých s

– Valnou hromadou

– Členskou schůzí

– Schůzí výboru

f) tento člen má právo oslovovat valnou hromadu,členskou schůzi, nebo výbor v rámci zajištění přítomnosti členů společenstva na pracovních, kulturních a společenských akcích, které v rámci propagace společenstva a řemesla pořádá

5. Spolek vede seznam svých členů,který je neveřejný. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Výkonný výbor Spolku, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění seznamu členů Spolku. Seznam členů je přístupný všem členům Spolku. Výkonný výbor Spolku musí žadateli zpřístupnit seznam členů Spolku na jeho žádost do 10 dnů od podání žádosti; jiným způsobem tento seznam členů Spolku zpřístupnit nelze.

Článek V.

Práva a povinnosti členů Spolku

1. Řádní členové mají zejména právo:

a) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,

b) volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti,

c) hlasovat na Valné hromadě Spolku,

d) účastnit se akcí pořádaných Spolkem,

e) navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,

f) využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,

g) podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

2. Kolektivní a čestní členové spolku mají zejména právo:

a) podílet se dle svých schopností na činnosti Spolku,

b) účastnit se akcí pořádaných Spolkem,

c) využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,

d) podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

3. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:

a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,

b) řídit se při výkonu činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí je Spolek,

c) řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.

Článek VI.

Zánik členství

Členství ve Spolku zaniká:

a) vyloučením, pravomocným rozhodnutím valné hromady o vyloučení nebo odnětí čestného členství, a to v případě, že člen závažným způsobem porušil právní předpisy či závažným způsobem porušil stanovy spolku,

b) vystoupením ze spolku, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výkonnému výboru,

c) zánikem spolku nebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou právní formu

Řádné – individuální členství fyzické osoby dále zaniká:

a) nesplněním základní členské povinnosti zaplatit členský příspěvek ve stanovené lhůtě,

b) úmrtím člena.

Kolektivní členství dále zaniká způsoby uvedenými v písemné smlouvě o kolektivním členství.

Článek VII.

Vyloučení člena ze Spolku

1. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. VI. písm. a) těchto stanov okamžikem rozhodnutí valné hromady Spolku o jeho vyloučení.

2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí valné hromady Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Rozhodčí komise. Rozhodčí komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

Článek VIII.

Vystoupení člena ze Spolku

1. Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí Výkonnému výboru Spolku.

2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení Výkonnému výboru Spolku.

Článek IX.

Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou:

a) Valná hromada,

b) Výkonný výbor,

c) Kontrolní komise,

d) Rozhodčí komise.

Článek X.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku,ostatní orgány jsou volené. Funkční období volených orgánů je pět let.Členové volených orgánů spolku,jejichž počet neklesl pod polovinu,mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu)uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností.

2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor Spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí Výkonný výbor členům Spolku písemně nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Valné hromady.

3. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program zasedání Valné hromady.

4. Valnou hromadu řídí předseda Výkonného výboru, případně jiný člen Výkonného výboru pověřený předsedou Výkonného výboru.

5. Zasedání Valné hromady může být blíže upraveno v Řádu Valné hromady.

6. Valná hromada Spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny ze všech řádných individuálních členů Spolku. Pro účely usnášeníschopnosti Valné hromady se neužije poradních hlasů uvedených v odst. 8.

7. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných základních členů Spolku, přičemž každý řádný člen Spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas.

8. Členové dalších orgánů Spolku se mohou účastnit zasedání Valné hromady Spolku s hlasem poradním.

9. Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Spolku zajišťuje Výkonný výbor Spolku.

Článek XI.

Působnost Valné hromady

1. Valná hromada Spolku zejména:

a) Projednává zprávu o činnosti Výkonného výboru Spolku,

b) Schvaluje Stanovy Spolku, vnitřní předpisy a řády Spolku a veškeré jejich změny,

c) Schvaluje změnu účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti,

d) Projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období,

e) Projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období,

f) Volí na pětileté období Předsedu Výkonného výboru Spolku, členy Výkonného výboru Spolku navržené jednotlivými členy Spolku, včetně náhradníků, předsedu Kontrolní komise a její členy a předsedu Rozhodčí komise a její členy,

g) Schvaluje záměr udělení čestného členství Spolku,

h) Projednává a schvaluje změnu názvu Spolku,

i) Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku,

j) Rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti

Článek XII.

Mimořádná Valná hromada Spolku

1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Spolku, jestliže o to písemně Předsedu Výkonného výboru požádá:

a) dvoutřetinová většina řádných členů Spolku,

b) členové Výkonného výboru, případně Rozhodčí nebo Kontrolní komise Spolku svým usnesením.

2. Výkonný výbor je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu Spolku do dvou měsíců ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností.

3. Mimořádná Valná hromada Spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. XI. těchto Stanov.

4. Ustanovení čl. X. odst. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 těchto Stanov se použijí obdobně.

Článek XIII.

Výkonný výbor Spolku

1. Výkonný výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.

2. Členy Výkonného výboru Spolku volí Valná hromada Spolku na dobu 4 let. Výkonný výbor Spolku je složen z Předsedy a 5.(slovy pěti) členů.

3. Výkonný výbor Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.

4. Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.

5. Členové Výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Výkonného výboru Spolku. Členové Výkonného výboru Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.

6. V případě ukončení činnosti některého z členů ve Výkonném výboru Spolku navrhne kooptaci nového člena Předseda Výkonného výboru Spolku, a to z náhradníků zvolených Valnou hromadou Spolku.

7. Schůze Výkonného výboru Spolku svolává předseda Výkonného výboru Spolku, a to podle potřeby, nejméně však 4 x )slovy čtyřikrát) v kalendářním roce.

8. Výkonný výbor Spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.

9. Výkonný výbor Spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru Spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru Spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy Výkonného výboru Spolku.

10. Výkonný výbor Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.

11. Předseda spolku zastupuje spolek navenek a je oprávněn jednat jeho jménem. V některých případech může zastupovat spolek navenek a jednat jeho jménem též jiný jím pověřený člen spolku. V případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci, na svou funkci rezignuje nebo není přítomen, zastupuje spolek navenek místopředseda spolku do konání řádných voleb během řádné členské schůze.

Článek XIV.

Působnost Výkonného výboru

1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Spolku v době mezi konáním Valných hromad.

2. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě Spolku.

Výkonný výbor Spolku zejména:

a) Jedná o přijetí a vyloučení člena Spolku,

b) Zpřístupňuje žadateli seznam16 členů Spolku,

c) Svolává Valnou hromadu,

d) Oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Valné hromady,

e) Vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady Spolku,

f) Svolává mimořádnou Valnou hromadu Spolku,

g) Podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka.

Článek XV.

Kontrolní komise Spolku

1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Spolku.

2. Kontrolní komise má nejméně tři členy. Valná hromada může při volbě členů Kontrolní komise určit, že počet členů bude vyšší než 3, přičemž se nesmí jednat o počet dělitelný 2.

3. Kontrolní komise volí hlasováním ze svého středu předsedu.

4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy Spolku a právními předpisy. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Výkonný výbor Spolku.

5. V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Článek XVI.

Rozhodčí komise Spolku

1. Rozhodčí komise je nezávislým orgánem Spolku, který rozhoduje sporné záležitosti náležející do samosprávy Spolku.

2. Rozhodčí komise rozhoduje zejména spory mezi členy a Spolkem o placení členských příspěvků, spory mezi členy Spolku vzniklé ze smluv, a další obdobné spory. Rozhodčí komise dále přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku dle čl. VI těchto Stanov.

3. Rozhodčí komise má nejméně tři členy. Valná hromada může při volbě členů Rozhodčí komise určit, že počet členů bude vyšší jak 3, přičemž se nesmí jednat o počet dělitelný 2. Členem Rozhodčí komise může být jen bezúhonná a plně svéprávná osoba, která ve spolku nepůsobí jako člen Výkonného výboru nebo Kontrolní komise.

4. Funkční období člena Rozhodčí komise je čtyřleté.

5. Rozhodčí komise volí hlasováním ze svého středu předsedu.

6. Z činnosti Rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě.

7. Rozhodčí komise Spolku musí rozhodnout ve věci samé nejpozději do 6 měsíců.

8. Činnost Rozhodčí komise se řídí Jednacím řádem Rozhodčí komise, který schvaluje Valná hromada Spolku jako vnitřní předpis Spolku a zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Článek XVII.

Další orgány spolku

1. Regionální orgány spolku.

2. Poradní orgány spolku.

1. Regionální orgány spolku :

Zájmy spolku v regionu zastupuje cechmistr,který řídí a koordinuje členy spolku,kteří mají trvalé bydliště v regonu. Cechmistr hájí a prosazuje zájmy v souladu s cíly spolku. Je volený členy regionu.

2. Poradní orgány spolku :

a) Rada ustavuje dle potřeby poradní orgány Společenstva

b) Poradní orgány Společenstva jsou také zvláštní odborné komise.Do poradního orgánu může být povolána i osoba, která není členem Společenstva.

Článek XVIII.

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou.

2. Za hospodaření odpovídá předseda spolku a hospodář spolku.

3. Hospodaření spolku probíhá v souladu se stanovami a posláním spolku, řídí se obecně platnými právními předpisy a vlastní směrnicí upravující podrobnosti o hospodaření.

4. Příjmy spolku tvoří zejména:

– členské příspěvky,

– příjmy z prodeje a pronájmu movitého, nemovitého a hmotného majetku spolku,

– dary,

– půjčky a úvěry,

– dotace,

– příjmy z hospodářské činnosti dle čl. II. stanov.

5. Veškeré příjmy spolku z hospodářské činnosti smí být použity pouze k naplnění programových cílů spolku.

Článek XIX

Pravidla hospodaření

1.Zásady hospodaření :

a) Spolek je právnickou osobou.

b) Řídí se schváleným rozpočtem.

c) Společenstvo vykonává podnikatelskou činnost pouze jako vedlejší činnost.

2) Rozpočet :

a) Spolek hospodaří dle schváleného rozpočtu.

b) Rozpočet se zpracovává na běžný kalendářní rok.

c) Je předkládán Valné hromadě k posouzení a schválení vždy na jejím prvním zasedání od počátku roku.

d) Rozpočet zpracovává předseda s hospodářem a předkládá jej výkonnému výboru.

e)Výkonný výbor po projednání a schválení předkládá rozpočet Valné hromadě.

f) Pro schválení rozpočtu je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných na Valné hromadě.

g) Rozpočet Spolku nesmí být ztrátový.

3) Roční uzávěrka hospodaření :

a) Roční účetní uzávěrku dle příslušných právních předpisů zajišťuje hospodář a předkládá Výkonnému výboru ke schválení.

b) Předkládá se na prvním zasedání Valné hromady v kalendářním roce a schvalování roční účetní uzávěrky lze spojit s projednáváním a schválením rozpočtu na příští rok.

c) Pokud vznikne při roční uzávěrce přebytek rozpočtu, bude převeden do dalšího účetního období k pokrytí nákladů.

4) Příjmy Spolku :

a) Příjmy Spolku jsou tvořeny zápisným a pravidelnými ročními příspěvky jednotlivých členů Spolkuí jejichž výši schvaluje Valná hromada a Příspěvkový rád.

b) Dalšími příjmy mohou být sponzorské dary právnických a fyzických osob, členů i nečlenů Spolku.

c) Příjmy z pořádaných vzdělávacích a společenských akcí, jakož i příjmy za technickou,publikační a informační činnost.

5) Výdaje Spolku :

a) Výdaje Spolku jsou předpokládané( plánované) a nepředpokládané (nahodilé).

b) Pokud nepravidelné výdaje nejsou předpokládány v běžném rozpočtu, musí o jejich vzniku a likvidaci informovat výkonný výbor na nejbližším zasedání Valné hromady.

c) Spolek je oprávněnjako výdaje vykazovat a platit též služby svých členů a dalších osob v přímé souvislosti s cíli činnosti Stanov a to i tehdy, pokud tyto výdaje nebudou předpokládány v rozpočtu.

d) Veškeré výdaje Spolku musí být v souladu s cíli Stanov.

6) Vedení hospodaření :

a) Hospodaření je vedeno v souladu s příslušnými daňovými a účetními předpisy.

b) Peněžní prostředky v hotovosti jsou vedeny v pokladně,

c) Ostatní peněžní prostředky jsou vedeny na běžném účtu u peněžního ústavu.

d) Vedením hospodaření je pověřen hospodář, který za tímto účelem může přizvat ke spolupráci a konzultacím daňové poradce, případně najmout účetní.

e) Při dlouhodobé nepřítomnosti hospodáře určí předseda jeho zástupce, který však musí být členem výkonného výboru spolku. Hospodář a člen výkonného výboru pověřený zastupováním, hmotně odpovídají za svěřené finanční prostředky jakož i za hmotný majetek cechu.

f) V případe předání vedení hospodaření zástupci, je nutno tak učinit protokolárně za účasti 2 členů Rady. Totéž platí i o zpětném předání agendy.

g) V případě výběru prostředků z běžného účtu a při provedených platbách je nutný podpis předsedy nebo místopředsedy.

h) O vydáních Spolku rozhoduje na základě schváleného rozpočtu předseda, nebo jím pověřený člen výkonného výboru.

i) Čerpání prostředků je možné jen na základe zúčtovatelných účetních dokladů v rámci schváleného rozpočtu na běžný kalendářní rok.

j) O čerpání prostředků musí být vedena přesná evidence v souladu s účtovou osnovou pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.

Článek XX.

Majetek spolku

a) Majetek Společenstva tvoří finanční prostředky, zařízení kanceláře a další movité a nemovité předměty, věci a práva.

b) Majetek spravuje a nakládá s ním Výkonný výbor spolku.

c) Zpráva o stavu majetku je předkládána každé Valné hromadě při projednání finanční zprávy hospodaření.

d) Věci tvořící majetek Spolku musí svým charakterem odpovídat cílům Spolku dle stanov.

e) Darovaný hmotný majetek se přebírá do evidence jako stoprocentně odepsaný.

Článek XXI.

Zánik spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem,nebo také rozhodnutí valné hromady o sloučením s jiným spolkem. O majetku spolku se rozhodne podle vnitřních předpisů spolku.

2.Dojde-li k zániku spolku sloučením, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek . V tomto případě se rozhodne o majetku dle příslušných ustanovení smlouvy o sloučení.

3. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou hromadou a účinnosti dnem,kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Článek XXII.

Závěrečná ustanoveni

1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 26.3.2014 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUALITY

MKS Valná hromada – 30.1.2023 OREA HOTELS s.r.o. + školení 31.1.2023 na téma „vložkovací keramika, šamotové materiály“

18.02.2023
zobrazit

INFOTHERMA 2023

21.09.2022
zobrazit

MKS Valná hromada – 20.6.2022 OREA HOTELS s.r.o.


zobrazit

MKS na Stavebním veletrhu 2022 v Brně

Vážené kolegyně, vážení kolegové a příznivci našeho společenstva, při příležitosti Stavebního veletrhu v Brně naše společenstvo ve spolupráci se Střední školou stavebních  řemesel Brno – Bosonohy (organizátorem soutěže) vyhlašuje již X. ročník soutěže odborných dovedností v oboru vzdělání kominík. V letošním roce, stále ještě poznamenaném pandemií, se budou účastnit žáci z vícero škol naší republiky, bohužel bez zahraniční účasti. Všechny […]

12.04.2022
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015