Celoživotní vzdělávání

O celoživotním učení

Útvar celoživotního učení (CŽU) se zabývá vzděláním dospělých, především pořádáním profesních školení a kvalifikací ve stavebních řemeslech.

Současná nabídka vzdělávání dospělých zahrnuje:

Výuku tříletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz a provozní technika dálkovou formou.
Další profesní vzdělávání dospělých – kvalifikační a rekvalifikační studium ( kurzy, zaškolení atd.), základní, rozšiřovací a opakované kurzy a školení pracovníků vybraných profesí, vzdělávací kurzy a školení pracovníků z odborné praxe.
Svářečskou školu, která provádí kurzy zakončené svářečskými zkouškami, kurzy zakončené úředními svářečskými zkouškami podle evropských norem a periodická svářečská přezkoušení.
Přípravné kurzy ke zkouškám profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb.
Možnost konání zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb.
Škola je autorizovanou osobou pro přezkoušení v celkem 31 profesních kvalifikacích.

Kontakty

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Pražská 636/38b, 642 00 Brno-Bosonohy

tel. 547 120 630

Vedoucí střediska – Ing. Petr Tesař

kontakt: 547 120 638, mobil: 720 948 100

e-mail: tesarp@soubosonohy.cz

Asistentka útvaru celoživotního učení – Olga Kislerová

kontakt: 547 120 630

e-mail: kislerova@soubosonohy.cz

Referentka útvaru celoživotního učení – Kateřina Kindlerová

kontakt: 547 120 745, mobil: 727 852 008

e-mail: kindlerova@soubosonohy.cz

Kominík 35-56-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

36-017-H Montáž komínů a komínových vložek
36-023-H Měření spalin
36-025-H Kontrola a čištění spalinových cest

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění třech profesních kvalifikací se absolvent stane kominíkem s výučním listem.

Po splnění třech profesních kvalifikací se absolvent stane kominíkem s výučním listem. Absolventi se naučí základy zdění, šamotování a omítání, základy ručního zpracování kovů, čištění průduchů ,komínů a kouřovodů, vypalování komínů, připojování spotřebičů na plynná paliva naspalinovou cestu, čištění spotřebičů paliv pro lokální vytápění, provádění kontrol kouřovodů, revize spalinových cest a vydávání zpráv o jejich výsledcích, měření složení plynných spalin a vyhodnocování naměřených hodnot.

Kompetence

Absolvent se uplatní v povoláníkominík. Je rovněž schopen samostatně vykonávat činnosti související se sanacemi a výstavbou komínů, ovládá základní práce zednické, klempířské a základy ručního zpracování kovů. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

Kamnář 36-045-H

Kód a název oboru vzdělávání

36-045-H Kamnář montér topidel

Způsob ukončení a certifikace

Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Absolventi kurzu Kamnář montér topidel provádí stavbu, přestavbu a opravy individuálně stavěných topidel s teplovodními systémy, předává stavbu objednateli.Zajišťuje součinnost s topenářskou firmou.

Kompetence

Absolvent se uplatní v povoláníkamnář montér topidel. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

Revizní technik spalinových cest 36-024-H

Kód a název oboru vzdělávání

36-024-H Revizní technik spalinových cest

Způsob ukončení a certifikace

Osvědčení o získání prefesní kvaifikace

Absolvent je schopen provádět činnosti spojené s posuzováním návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest, s návrhy a výpočty spalinové cesty, provozníkontrolou a zkoušením spalinových cest, prováděním tlakových a kouřových zkoušek spalinových cest, prováděním výchozích revizí spalinových cest. Pro výkon těchto činností využívá znalostí z oblastí technické zobrazování, stavební technologie a předpisů a norem prostavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv.

Kompetence

Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konanév souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace.

Instalatér

Kód a název oboru vzdělávání

36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
36-004-H Topenář
36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění tří profesních kvalifikací se absolvent stane instalatérem s výučním listem.

Absolvent se naučí ruční a strojní opracování kovů a plastů, montáž, údržbu a opravy instalačních zařízení, rozvody vody, plynu atopení, spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení – vany, klozety, umyvadla, sprchy, výlevky, plynové elektrické ohřívače vody, montáž armatur, pokládání svisléhokanalizačního potrubí, osazování vytápěcích těles a kotlů, regulaci provádění zkoušek. Absolvuje kurz svařování.

Kompetence

Absolvent se uplatní při výkonu pracovních činností v povolání instalatér v pozici zaměstnance ve všech druzích a typechpodnikatelských subjektů v oblasti stavebnictví. Po získání nezbytné praxe v oboru je odborně způsobilý k soukromému podnikání v řemeslné živnosti vodoinstalatérství.

Pokrývač 36-69-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

36-030-H Pokrývač skládaných krytin
36-031-H Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech
36-032-H Pokrývač skládaných krytin střech historických budov

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění třech profesních kvalifikací se absolvent stane pokrývačem s výučním listem.

Pokrývač se naučí pokrývat střechy krytinou za použití povlakových a tvrdých krytin na bednění a laťování na všech budovách, okrasně pokrývat střešní tělesa všemi druhy krytin, zhotovovat speciální střešní tělesa, rozměřovat střešní plochy pro kladení krytiny, podmazávat taškové krytiny z půdy, opravovat všechny druhy krytin, ručně i strojně opracovávat dřevo a kov a provádět základní zednické práce.

Kompetence

Absolvent se uplatní ve stavebníchfirmách v povolání pokrývač, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopenprovádět základní pokrývačské práce na sklonitých a plochých střechách, tj. kladení, opravy aúdržbu skládaných a povlakových krytin, zhotovování doplňkových vrstev střešního pláště, montáž jednoduchých klempířských konstrukcí na střechách.

Zedník 36-67-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

36-020-H Zedník
36-022-H Montér zateplovacích systémů

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění jedné profesní kvalifikace se absolvent stane zedníkem s výučním listem.

Absolventi se naučí zdění nosného zdiva, pilířů, příček, kleneb a komínů za použití tradičních zdících materiálů i nových technologií,osazování prefabrikátů, oken a zárubní, provádění hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek, obkladačské a kladečské práce, betonáž stavebních konstrukcí a podlah, provádění a oprav rekonstrukcí budov včetně sanacívlhkého zdiva, zateplování budov a montáže sádrokartonových konstrukcí.

Kompetence

Absolvent se uplatní při výkonu pracovních činností v povolánízedník v pozici zaměstnance ve všech druzích a typechpodnikatelských subjektů v oblasti stavebnictví. Po získání nezbytné praxe v oboru je odborně způsobilý k soukromému podnikání v řemeslné živnosti zednictví

Truhlář 33-56-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

33-001-H Truhlář nábytkář
33-002-H Stavební truhlář

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění dvou profesních kvalifikací se absolvent stane truhlářem s výučním listem.

Absolventi získají znalosti pro výkon povolání truhlář pro výrobu nábytku a truhlář pro stavebně truhlářskou výrobu, jsou připraveni provykonávání odborných prací v pilařských, dřevařských i tesařských provozech, při výrobě exteriérových prvků zahradní architektury, domácích i hospodářských potřeb, obalů aj., včetně oprav a renovací.

Kompetence

Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance při výkonu povolání truhlář v oblasti dřevozpracující výroby, zejména v nábytkářské a stavebně truhlářské výrobě. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v dané oblasti.

Tesař 36-64-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

36-051-H Tesař

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění jedné napsané profesní kvalifikace se absolvent stane tesařem s výučním listem.

Obor vzdělání tesař je náročný na manuální dovednosti absolventů při uplatnění tvořivého a logického myšlení. Vyučující vedou absolventy k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správnépracovní návyky. Záměrem týmu pro zpracování i realizaci výuky podle ŠVP je vybavit absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání byly respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti.

Kompetence

Absolvent najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných tesařských prací: zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázání a montování tesařských konstrukcí střech včetně osazování střešních oken, zhotovování konstrukcí dřevených pozemních staveb avykonávání pomocných tesařských konstrukcí jako jeroubení, podskružení, lešení.

Strojní mechanik 23-51-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

23-001-H Opravář strojů a zařízení
23-002-H Montér ocelových konstrukcí
23-003-H Zámečník

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění třech profesních kvalifikací se absolvent stane strojním mechanikem s výučním listem.

Absolvent se naučí ručně a strojní opracovávat kovy řezáním, pilováním, vrtáním, pájením apod., ručně a strojně zhotovovat prvky kovových konstrukcí, montovat, údržovat a opravovat strojní celky a zařízení, základy strojního obrábění kovů, absolvují kurz svařování.

Kompetence

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti stavebnictví a strojírenství při zhotovování a sestavování jednotlivých součásti a funkčních celků různých strojů, zařízení a konstrukcí, při jejich uvádění do provozu, při provádění jejich běžné údržby, diagnostikování jejich závad a při jejich opravování. Může nalézt uplatnění i při opravách a údržbě strojů a zařízení v nestrojírenských odvětvích.

Čalouník 33-59-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

33-006-H Zhotovování knoflíků
33-007-H Výroba polotovarů pro matracové potahy
33-008-H Výroba matracových potahů
33-009-H Výroba matrací z matracových prefabrikátů
33-010-H Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
33-011-H Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí
33-012-H Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů
33-013-H Dekoratér

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění osmi profesních kvalifikací se absolvent stane čalouníkem s výučním listem.

Absolvent je připraven vykonávat základní čalounické práce, znázákladní a pomocné materiály používané v čalounické výrobě a v dekoratérství, jejich vlastnosti a použití, ovládá odbornou terminologii, zná výrobní postupy a strojně technologická zařízení, využívá obecné poznatky při řešení praktických úkolů. Dbá na dodržování bezpečnosti při práci, na ekologii výroby

Kompetence

Absolvent najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výroběčalouněného nábytku a doplňků, matrací, při výrobě povlaků a potahů, při provádění dekoratérských prací, při opravách a renovaci, při čalounění v dopravních prostředcích.

Lektor dalšího vzdělávání

Kód a název oboru vzdělávání

75-001-T Lektor dalšího vzdělávání – Osvědčení o profesní kvalifikaci

Způsob ukončení a certifikace

Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednostivyplývající z aktuálně platnéhohodnotícího standardu profesníkvalifikace.

Kompetence

Rekvalifikační kurz (Lektor dalšího vzdělávání) umožňuje absolventům najít uplatnění jako lektor(ka) kurzů a školení pro dospělé.

Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku

Absolvent má základní znalosti v oboru pedagogiky, psychologie, didaktiky odborného výcviku a metodiky vyučování odborného výcviku. Umí aplikovat tyto znalosti v praxi při vedení odborného výcviku žáků oborů vzdělání s výučním listem. Zná organizací, formy ametody odborného výcviku. Zná potřebné právní předpisy a základní pedagogické dokumenty. Umí véstpovinnou pedagogickou dokumentaci odborného výcviku.Zná nejčastější poruchy chovánídospívajících, sociálně patologické jevy a možnosti jejich prevence.

Kompetence

Obsahem kurzu je získánídovedností JAK UČIT, jaká pravidla a zásady je třeba dodržovat, jak si udržet pozornost a získat anadchnout studenty a klienty prodaný obor.

Profesní školení

Základní a opakovaná školení

  • Jeřábník třídy: D, N,S
  • Vazač břemen typ: A, B
  • Řidič manipulačních vozíků
  • Obsluha motorových pil
  • Strojník stavebních strojů
  • Vyhláška 50/1978 Sb. (§4-§8)

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUALITY

MKS Valná hromada – 30.1.2023 OREA HOTELS s.r.o. + školení 31.1.2023 na téma „vložkovací keramika, šamotové materiály“

18.02.2023
zobrazit

INFOTHERMA 2023

21.09.2022
zobrazit

MKS Valná hromada – 20.6.2022 OREA HOTELS s.r.o.


zobrazit

MKS na Stavebním veletrhu 2022 v Brně

Vážené kolegyně, vážení kolegové a příznivci našeho společenstva, při příležitosti Stavebního veletrhu v Brně naše společenstvo ve spolupráci se Střední školou stavebních  řemesel Brno – Bosonohy (organizátorem soutěže) vyhlašuje již X. ročník soutěže odborných dovedností v oboru vzdělání kominík. V letošním roce, stále ještě poznamenaném pandemií, se budou účastnit žáci z vícero škol naší republiky, bohužel bez zahraniční účasti. Všechny […]

12.04.2022
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015