Informace o členství

Přihlášky

Přihlášku zašlete poštou na: Pavla KŘÍŽOVÁ,  Pražská 636/38b, 642 00 Brno – Bosonohy

nebo  na e-mail: info@mksbrno.cz

Kontakt : Pavla Křížová tel.: +420 547 120 630    e-mail: krizova@soubosonohy.cz

Vznik členství

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení,národ-nosti,rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena,je nepřevoditelné na jino u osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství ve spolku vznikne podáním přihlášky, schválením žádosti o členství valnou hromadou spolku , která se koná  2 x v roce a zaplacením zápisného ve výši 2.000,– Kč.

Druhy členství :

a)Řádné členství – individuální

b) Kolektivní – právnické osoby

c) Čestné členství

d) Člen se zvláštním statutem

Kolektivním členem se může stát právnická osoba souhlasící s cíli spolku.

Valná hromada Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj kominické problematiky.

Zánik členství

Členství ve Spolku zaniká:

a. vyloučením, pravomocným rozhodnutím valné hromady o vyloučení nebo odnětí čestného členství, a to

v případě, že člen závažným způsobem porušil právní předpisy či závažným způsobem porušil stanovy

spolku,

b. vystoupením ze spolku, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství

Výkonnému výboru

c. zánikem spolku nebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou právní formu

Řádné – individuální členství fyzické osoby dále zaniká:

a) nesplněním základní členské povinnosti zaplatit členský příspěvek ve stanovené lhůtě,

b) úmrtím člena.

Kolektivní členství dále zaniká způsoby uvedenými v písemné smlouvě o kolektivním členství.

Při ukončení členství nevzniká členovi právo na vrácení členských příspěvků.

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUALITY

MKS Valná hromada 2024 – prezentace

13.03.2024
zobrazit

Změny v pracovním právu 2024

08.03.2024
zobrazit

MKS Valná hromada – 30.1.2023 OREA HOTELS s.r.o. + školení 31.1.2023 na téma „vložkovací keramika, šamotové materiály“

18.02.2023
zobrazit

INFOTHERMA 2023

21.09.2022
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015