Poskytování textu norem

Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy stanoví na několika místech povinnost postupovat podle technických norem. Tyto normy vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a přístup k nim je zpoplatněn. Nejvyšší správní soud vydal dne 28. 5. 2015 rozsudek sp. zn. 1 As 162/2014, ve kterém se zabýval poskytováním textu těchto norem v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Tento zásadní rozsudek by měl v budoucnu stavařům ušetřit miliony za nakupování technických norem, které mají být dle stavebního zákona bezplatně a veřejně dostupné.

Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy stanoví na několika místech povinnost postupovat podle technických norem. Tyto normy vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a přístup k nim je v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a jeho prováděcí vyhláškou, zpoplatněn. Nejvyšší správní soud vydal dne 28. 5. 2015 rozsudek sp. zn. 1 As 162/2014, ve kterém se zabýval poskytováním textu těchto norem v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.).

Prakticky se jednalo o žádost o poskytnutí textu technických norem „závazných“ prostřednictvím odkazu obsaženého ve stavebním zákoně nebo prováděcích vyhláškách, kterou žadatel adresoval právě Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Ten však žádost v této části odmítl právě s odkazem na „zpoplatnění“ těchto norem, s tím, že příslušná právní úprava z této povinnosti neumožňuje udělit výjimku. Tento názor byl potvrzen odvolacím správním orgánem a následně i správním soudem.

Teprve Nejvyšší správní soud, který rozhodoval o kasační stížnosti v této věci, vyslovil názor opačný, a to, že požadované informace by měly být poskytnuty v plném rozsahu. Nejvyšší správní soud nejprve zkonstatoval, že i technická norma je informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, tzn. že se jedná o produkt veřejné správy.

Poté se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou, zda má být při obdržení žádosti o poskytnutí těchto norem postupováno podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nebo zda je nutno v těchto případech postupovat výlučně podle zákona o technických požadavcích na výrobky, a shledal, že dikce zákona o technických požadavcích na výrobky použití zákona o svobodném přístupu k informacím nevylučuje. Co se týče samotné úplaty, dle ust. § 5 odst. 8 zákona o technických požadavcích na výrobky mohou být normy rozšiřovány za úplatu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Za tento případ je nutné dle Nejvyššího správního soudu označit i ust. § 196 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého musí být bezplatně veřejně přístupná norma, pokud zákon stanoví povinnost podle ní postupovat. Za dostatečný veřejný a bezplatný přístup dle názoru Nejvyššího správního soudu nelze považovat to, že do norem lze nahlédnout v Národní technické knihovně v Praze. V neposlední řadě Nejvyšší soud nepotvrdil ani ten argument žalované strany, že by byl bezplatný přístup k technickým normám v rozporu s unijním právem. Nejvyšší správní soud proto rozsudek Městského soudu v Praze, který žalobu zamítl, zrušil.

Na stránkách Nejvyššího správního soudu v sekci aktuality k tomuto rozsudku soudce zpravodaj mimo jiné uvádí, že „Je věcí Úřadu, jak tento svůj závazek splní, například zda příslušné technické normy zveřejní na webových stránkách, jak to ostatně v případě jedné z norem učinilo Ministerstvo pro místní rozvoj, nebo jestli zvolí jiné vhodné řešení. Vzhledem k tomu, že takovou možnost Úřad nevyužil, bylo zcela namístě domáhat se úplného znění technických norem ve stavebnictví v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím“.

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUÁLNĚ

Spolupráce s HZS ČR

Spolupráce hasičů s Regionálním vzdělávacím centrem stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno Bosonohy Ve středu 28. března se uskutečnilo v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje (dále jen RVC) první odborné školení pro 15 příslušníků HZS Jihomoravského kraje. Školení se zúčastnili příslušníci z výkonu služby ze všech územních odborů, dále z krajského ředitelství, krajského operačního a informačního […]

06.04.2018
zobrazit

Konference 2018

POZVÁNKA NA KONFERENCI KOMÍNY – KONTROLY , REVIZE , NÁVRHY A ZAČLEŇOVÁNÍ SPALINOVÝCH CEST VE STAVBÁCH  Konference se koná pod záštitou MKS,  CPD , komínové systémy CIKO, a SŠSŘ BRNO–BOSONOHY příspěvková organizace  Datum konání: 21. a 22. Března 2018, začátek 9.00 hod. Místo konání: OREA RESORT SANTON – salonek MORAVA, Přístavní 38, 635 00 Brno […]

11.02.2018
zobrazit

MESSY s.r.o. – plán školení

Vážení kolegové,   vzhledem ke zvýšené poptávce o naše školení jsme se rozhodli rozšířit náš školicí plán o nová školení. Přehled jednotlivých školení najdete v příloze společně i s časovým plánem (do března 2018). Zájem odborné veřejnosti o naše školení nás upřímně těší a věříme, že jsou přínosem.   Informace najdete rovněž na webu komínové asociace – […]

01.02.2018
zobrazit

VALNÁ HROMADA 6. 4. 2017

Čas:  8:30 Místo:  Hostinec u Čoupků, Bosonožské nám. 77, 642 00 Brno – Bosonohy 1. Prezence  08:30 – 09:00 2. Zahájení  09:00 – 09:10 3. Produktové školení EET –  09:10 – 09:55 4. Školení BOZP – 10:00 – 10:45 5. Produktové školení CRE-AWAY- 10:45 – 11:30 6. Oběd – 11:30 – 12:20 7. Vyhlášení výsledků soutěže A.HITCHCOCKA, předání cen – […]

05.03.2017
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015