Poskytování textu norem

Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy stanoví na několika místech povinnost postupovat podle technických norem. Tyto normy vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a přístup k nim je zpoplatněn. Nejvyšší správní soud vydal dne 28. 5. 2015 rozsudek sp. zn. 1 As 162/2014, ve kterém se zabýval poskytováním textu těchto norem v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Tento zásadní rozsudek by měl v budoucnu stavařům ušetřit miliony za nakupování technických norem, které mají být dle stavebního zákona bezplatně a veřejně dostupné.

Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy stanoví na několika místech povinnost postupovat podle technických norem. Tyto normy vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a přístup k nim je v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a jeho prováděcí vyhláškou, zpoplatněn. Nejvyšší správní soud vydal dne 28. 5. 2015 rozsudek sp. zn. 1 As 162/2014, ve kterém se zabýval poskytováním textu těchto norem v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.).

Prakticky se jednalo o žádost o poskytnutí textu technických norem „závazných“ prostřednictvím odkazu obsaženého ve stavebním zákoně nebo prováděcích vyhláškách, kterou žadatel adresoval právě Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Ten však žádost v této části odmítl právě s odkazem na „zpoplatnění“ těchto norem, s tím, že příslušná právní úprava z této povinnosti neumožňuje udělit výjimku. Tento názor byl potvrzen odvolacím správním orgánem a následně i správním soudem.

Teprve Nejvyšší správní soud, který rozhodoval o kasační stížnosti v této věci, vyslovil názor opačný, a to, že požadované informace by měly být poskytnuty v plném rozsahu. Nejvyšší správní soud nejprve zkonstatoval, že i technická norma je informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, tzn. že se jedná o produkt veřejné správy.

Poté se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou, zda má být při obdržení žádosti o poskytnutí těchto norem postupováno podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nebo zda je nutno v těchto případech postupovat výlučně podle zákona o technických požadavcích na výrobky, a shledal, že dikce zákona o technických požadavcích na výrobky použití zákona o svobodném přístupu k informacím nevylučuje. Co se týče samotné úplaty, dle ust. § 5 odst. 8 zákona o technických požadavcích na výrobky mohou být normy rozšiřovány za úplatu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Za tento případ je nutné dle Nejvyššího správního soudu označit i ust. § 196 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého musí být bezplatně veřejně přístupná norma, pokud zákon stanoví povinnost podle ní postupovat. Za dostatečný veřejný a bezplatný přístup dle názoru Nejvyššího správního soudu nelze považovat to, že do norem lze nahlédnout v Národní technické knihovně v Praze. V neposlední řadě Nejvyšší soud nepotvrdil ani ten argument žalované strany, že by byl bezplatný přístup k technickým normám v rozporu s unijním právem. Nejvyšší správní soud proto rozsudek Městského soudu v Praze, který žalobu zamítl, zrušil.

Na stránkách Nejvyššího správního soudu v sekci aktuality k tomuto rozsudku soudce zpravodaj mimo jiné uvádí, že „Je věcí Úřadu, jak tento svůj závazek splní, například zda příslušné technické normy zveřejní na webových stránkách, jak to ostatně v případě jedné z norem učinilo Ministerstvo pro místní rozvoj, nebo jestli zvolí jiné vhodné řešení. Vzhledem k tomu, že takovou možnost Úřad nevyužil, bylo zcela namístě domáhat se úplného znění technických norem ve stavebnictví v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím“.

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUÁLNĚ

VALNÁ HROMADA 6. 4. 2017

Čas:  8:30 Místo:  Hostinec u Čoupků, Bosonožské nám. 77, 642 00 Brno – Bosonohy 1. Prezence  08:30 – 09:00 2. Zahájení  09:00 – 09:10 3. Produktové školení EET –  09:10 – 09:55 4. Školení BOZP – 10:00 – 10:45 5. Produktové školení CRE-AWAY- 10:45 – 11:30 6. Oběd – 11:30 – 12:20 7. Vyhlášení výsledků soutěže A.HITCHCOCKA, předání cen – […]

05.03.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ Ricomgas s.r.o.

školení a měření on-line na komínové systémy Ricomgas s.r.o.  Aktuální termíny 2017 jsou: 21. – 22.2.  21. – 22.3.  25. – 26.4. 30. – 31.5. 27. – 28.6. vždy od 9.00 hod    tyto termíny, viz.mail níže, jsou pro Moravu. Veškeré termíny i pro Čechy jsou na: http://www.ricomgas.cz/skoleni/   Na adrese: RICOM gas s.r.o., Tovární 319 471 […]

14.02.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ

Vážení obchodní partneři, rád bych Vás touto cestou pozval na školení KOMÍNY SKORSTEN 2017. Školení se bude konat v těchto termínech: 2.2.2017   Skorsten, Čelákovice 3.2.2017   Skorsten, Čelákovice Přehled termínů a časů naleznete v on-line přihlášce. Po kliknutí na Přihlásit budete přesměrováni na přihlášku. Školení je bezplatné. PŘIHLÁSIT  zde klikněte   V případě jakýchkoliv dotazů […]

27.01.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ

Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na nový cyklus seminářů Expert, které se budou konat od února do dubna 2017. Program seminářů bude zaměřen především na bezpečnost komínů, chování spalin nízko- a vysokoteplotních spotřebičů, problematiku teplot dosahovaných v okolí komína a aplikaci výsledků testování v praxi. Oproti předchozím seminářům je program doplněn o výsledky testování […]

25.01.2017
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015