Informace o členství

Přihlášky

Přihlášku  přihláška   zašlete poštou na: Olga KISLEROVÁ,  Pražská 636/38b, 642 00 Brno – Bosonohy

nebo  na e-mail: info@mksbrno.cz

Kontakt : Olga Kislerová tel.: +420 547 120 630                       e-mail: kislerova@soubosonohy.cz

Vznik členství

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení,národ-nosti,rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena,je nepřevoditelné na jino u osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství ve spolku vznikne podáním přihlášky, schválením žádosti o členství valnou hromadou spolku , která se koná  2 x v roce a zaplacením zápisného ve výši 2.000,– Kč.

Druhy členství :

a)Řádné členství – individuální

b) Kolektivní – právnické osoby

c) Čestné členství

d) Člen se zvláštním statutem

Kolektivním členem se může stát právnická osoba souhlasící s cíli spolku.

Valná hromada Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj kominické problematiky.

Zánik členství

Členství ve Spolku zaniká:

a. vyloučením, pravomocným rozhodnutím valné hromady o vyloučení nebo odnětí čestného členství, a to

v případě, že člen závažným způsobem porušil právní předpisy či závažným způsobem porušil stanovy

spolku,

b. vystoupením ze spolku, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství

Výkonnému výboru

c. zánikem spolku nebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou právní formu

Řádné – individuální členství fyzické osoby dále zaniká:

a) nesplněním základní členské povinnosti zaplatit členský příspěvek ve stanovené lhůtě,

b) úmrtím člena.

Kolektivní členství dále zaniká způsoby uvedenými v písemné smlouvě o kolektivním členství.

Při ukončení členství nevzniká členovi právo na vrácení členských příspěvků.

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUÁLNĚ

Spolupráce s HZS ČR

Spolupráce hasičů s Regionálním vzdělávacím centrem stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno Bosonohy Ve středu 28. března se uskutečnilo v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje (dále jen RVC) první odborné školení pro 15 příslušníků HZS Jihomoravského kraje. Školení se zúčastnili příslušníci z výkonu služby ze všech územních odborů, dále z krajského ředitelství, krajského operačního a informačního […]

06.04.2018
zobrazit

Konference 2018

POZVÁNKA NA KONFERENCI KOMÍNY – KONTROLY , REVIZE , NÁVRHY A ZAČLEŇOVÁNÍ SPALINOVÝCH CEST VE STAVBÁCH  Konference se koná pod záštitou MKS,  CPD , komínové systémy CIKO, a SŠSŘ BRNO–BOSONOHY příspěvková organizace  Datum konání: 21. a 22. Března 2018, začátek 9.00 hod. Místo konání: OREA RESORT SANTON – salonek MORAVA, Přístavní 38, 635 00 Brno […]

11.02.2018
zobrazit

MESSY s.r.o. – plán školení

Vážení kolegové,   vzhledem ke zvýšené poptávce o naše školení jsme se rozhodli rozšířit náš školicí plán o nová školení. Přehled jednotlivých školení najdete v příloze společně i s časovým plánem (do března 2018). Zájem odborné veřejnosti o naše školení nás upřímně těší a věříme, že jsou přínosem.   Informace najdete rovněž na webu komínové asociace – […]

01.02.2018
zobrazit

VALNÁ HROMADA 6. 4. 2017

Čas:  8:30 Místo:  Hostinec u Čoupků, Bosonožské nám. 77, 642 00 Brno – Bosonohy 1. Prezence  08:30 – 09:00 2. Zahájení  09:00 – 09:10 3. Produktové školení EET –  09:10 – 09:55 4. Školení BOZP – 10:00 – 10:45 5. Produktové školení CRE-AWAY- 10:45 – 11:30 6. Oběd – 11:30 – 12:20 7. Vyhlášení výsledků soutěže A.HITCHCOCKA, předání cen – […]

05.03.2017
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015