Celoživotní vzdělávání

O celoživotním učení

Útvar celoživotního učení (CŽU) se zabývá vzděláním dospělých, především pořádáním profesních školení a kvalifikací ve stavebních řemeslech.

Současná nabídka vzdělávání dospělých zahrnuje:

Výuku tříletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz a provozní technika dálkovou formou.
Další profesní vzdělávání dospělých – kvalifikační a rekvalifikační studium ( kurzy, zaškolení atd.), základní, rozšiřovací a opakované kurzy a školení pracovníků vybraných profesí, vzdělávací kurzy a školení pracovníků z odborné praxe.
Svářečskou školu, která provádí kurzy zakončené svářečskými zkouškami, kurzy zakončené úředními svářečskými zkouškami podle evropských norem a periodická svářečská přezkoušení.
Přípravné kurzy ke zkouškám profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb.
Možnost konání zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb.
Škola je autorizovanou osobou pro přezkoušení v celkem 31 profesních kvalifikacích.

Kontakty

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Pražská 38 b, 642 00 Brno-Bosonohy

tel. 547 120 630

Vedoucí střediska – Bc. Jiří Košťál

kontakt: 547 120 638, mobil: 603 464 665

e-mail: kostal@soubosonohy.cz

Asistentka útvaru celoživotního učení – Olga Kislerová

kontakt: 547 120 630

e-mail: kislerova@soubosonohy.cz

Referentka útvaru celoživotního učení – Gabriela Samková

kontakt: 547 120 630, mobil: 727 852 008

e-mail: samkova@soubosonohy.cz

Kominík 35-56-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

36-017-H Montáž komínů a komínových vložek
36-023-H Měření spalin
36-025-H Kontrola a čištění spalinových cest

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění třech profesních kvalifikací se absolvent stane kominíkem s výučním listem.

Po splnění třech profesních kvalifikací se absolvent stane kominíkem s výučním listem. Absolventi se naučí základy zdění, šamotování a omítání, základy ručního zpracování kovů, čištění průduchů ,komínů a kouřovodů, vypalování komínů, připojování spotřebičů na plynná paliva naspalinovou cestu, čištění spotřebičů paliv pro lokální vytápění, provádění kontrol kouřovodů, revize spalinových cest a vydávání zpráv o jejich výsledcích, měření složení plynných spalin a vyhodnocování naměřených hodnot.

Kompetence

Absolvent se uplatní v povoláníkominík. Je rovněž schopen samostatně vykonávat činnosti související se sanacemi a výstavbou komínů, ovládá základní práce zednické, klempířské a základy ručního zpracování kovů. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

Kamnář 36-045-H

Kód a název oboru vzdělávání

36-045-H Kamnář montér topidel

Způsob ukončení a certifikace

Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Absolventi kurzu Kamnář montér topidel provádí stavbu, přestavbu a opravy individuálně stavěných topidel s teplovodními systémy, předává stavbu objednateli.Zajišťuje součinnost s topenářskou firmou.

Kompetence

Absolvent se uplatní v povoláníkamnář montér topidel. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

Revizní technik spalinových cest 36-024-H

Kód a název oboru vzdělávání

36-024-H Revizní technik spalinových cest

Způsob ukončení a certifikace

Osvědčení o získání prefesní kvaifikace

Absolvent je schopen provádět činnosti spojené s posuzováním návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest, s návrhy a výpočty spalinové cesty, provozníkontrolou a zkoušením spalinových cest, prováděním tlakových a kouřových zkoušek spalinových cest, prováděním výchozích revizí spalinových cest. Pro výkon těchto činností využívá znalostí z oblastí technické zobrazování, stavební technologie a předpisů a norem prostavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv.

Kompetence

Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konanév souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace.

Instalatér

Kód a název oboru vzdělávání

36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
36-004-H Topenář
36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění tří profesních kvalifikací se absolvent stane instalatérem s výučním listem.

Absolvent se naučí ruční a strojní opracování kovů a plastů, montáž, údržbu a opravy instalačních zařízení, rozvody vody, plynu atopení, spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení – vany, klozety, umyvadla, sprchy, výlevky, plynové elektrické ohřívače vody, montáž armatur, pokládání svisléhokanalizačního potrubí, osazování vytápěcích těles a kotlů, regulaci provádění zkoušek. Absolvuje kurz svařování.

Kompetence

Absolvent se uplatní při výkonu pracovních činností v povolání instalatér v pozici zaměstnance ve všech druzích a typechpodnikatelských subjektů v oblasti stavebnictví. Po získání nezbytné praxe v oboru je odborně způsobilý k soukromému podnikání v řemeslné živnosti vodoinstalatérství.

Pokrývač 36-69-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

36-030-H Pokrývač skládaných krytin
36-031-H Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech
36-032-H Pokrývač skládaných krytin střech historických budov

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění třech profesních kvalifikací se absolvent stane pokrývačem s výučním listem.

Pokrývač se naučí pokrývat střechy krytinou za použití povlakových a tvrdých krytin na bednění a laťování na všech budovách, okrasně pokrývat střešní tělesa všemi druhy krytin, zhotovovat speciální střešní tělesa, rozměřovat střešní plochy pro kladení krytiny, podmazávat taškové krytiny z půdy, opravovat všechny druhy krytin, ručně i strojně opracovávat dřevo a kov a provádět základní zednické práce.

Kompetence

Absolvent se uplatní ve stavebníchfirmách v povolání pokrývač, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopenprovádět základní pokrývačské práce na sklonitých a plochých střechách, tj. kladení, opravy aúdržbu skládaných a povlakových krytin, zhotovování doplňkových vrstev střešního pláště, montáž jednoduchých klempířských konstrukcí na střechách.

Zedník 36-67-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

36-020-H Zedník
36-022-H Montér zateplovacích systémů

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění jedné profesní kvalifikace se absolvent stane zedníkem s výučním listem.

Absolventi se naučí zdění nosného zdiva, pilířů, příček, kleneb a komínů za použití tradičních zdících materiálů i nových technologií,osazování prefabrikátů, oken a zárubní, provádění hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek, obkladačské a kladečské práce, betonáž stavebních konstrukcí a podlah, provádění a oprav rekonstrukcí budov včetně sanacívlhkého zdiva, zateplování budov a montáže sádrokartonových konstrukcí.

Kompetence

Absolvent se uplatní při výkonu pracovních činností v povolánízedník v pozici zaměstnance ve všech druzích a typechpodnikatelských subjektů v oblasti stavebnictví. Po získání nezbytné praxe v oboru je odborně způsobilý k soukromému podnikání v řemeslné živnosti zednictví

Truhlář 33-56-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

33-001-H Truhlář nábytkář
33-002-H Stavební truhlář

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění dvou profesních kvalifikací se absolvent stane truhlářem s výučním listem.

Absolventi získají znalosti pro výkon povolání truhlář pro výrobu nábytku a truhlář pro stavebně truhlářskou výrobu, jsou připraveni provykonávání odborných prací v pilařských, dřevařských i tesařských provozech, při výrobě exteriérových prvků zahradní architektury, domácích i hospodářských potřeb, obalů aj., včetně oprav a renovací.

Kompetence

Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance při výkonu povolání truhlář v oblasti dřevozpracující výroby, zejména v nábytkářské a stavebně truhlářské výrobě. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v dané oblasti.

Tesař 36-64-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

36-051-H Tesař

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění jedné napsané profesní kvalifikace se absolvent stane tesařem s výučním listem.

Obor vzdělání tesař je náročný na manuální dovednosti absolventů při uplatnění tvořivého a logického myšlení. Vyučující vedou absolventy k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správnépracovní návyky. Záměrem týmu pro zpracování i realizaci výuky podle ŠVP je vybavit absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání byly respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti.

Kompetence

Absolvent najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných tesařských prací: zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázání a montování tesařských konstrukcí střech včetně osazování střešních oken, zhotovování konstrukcí dřevených pozemních staveb avykonávání pomocných tesařských konstrukcí jako jeroubení, podskružení, lešení.

Strojní mechanik 23-51-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

23-001-H Opravář strojů a zařízení
23-002-H Montér ocelových konstrukcí
23-003-H Zámečník

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění třech profesních kvalifikací se absolvent stane strojním mechanikem s výučním listem.

Absolvent se naučí ručně a strojní opracovávat kovy řezáním, pilováním, vrtáním, pájením apod., ručně a strojně zhotovovat prvky kovových konstrukcí, montovat, údržovat a opravovat strojní celky a zařízení, základy strojního obrábění kovů, absolvují kurz svařování.

Kompetence

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti stavebnictví a strojírenství při zhotovování a sestavování jednotlivých součásti a funkčních celků různých strojů, zařízení a konstrukcí, při jejich uvádění do provozu, při provádění jejich běžné údržby, diagnostikování jejich závad a při jejich opravování. Může nalézt uplatnění i při opravách a údržbě strojů a zařízení v nestrojírenských odvětvích.

Čalouník 33-59-H/01

Kód a název oboru vzdělávání

33-006-H Zhotovování knoflíků
33-007-H Výroba polotovarů pro matracové potahy
33-008-H Výroba matracových potahů
33-009-H Výroba matrací z matracových prefabrikátů
33-010-H Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
33-011-H Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí
33-012-H Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů
33-013-H Dekoratér

Způsob ukončení a certifikace

Po splnění osmi profesních kvalifikací se absolvent stane čalouníkem s výučním listem.

Absolvent je připraven vykonávat základní čalounické práce, znázákladní a pomocné materiály používané v čalounické výrobě a v dekoratérství, jejich vlastnosti a použití, ovládá odbornou terminologii, zná výrobní postupy a strojně technologická zařízení, využívá obecné poznatky při řešení praktických úkolů. Dbá na dodržování bezpečnosti při práci, na ekologii výroby

Kompetence

Absolvent najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výroběčalouněného nábytku a doplňků, matrací, při výrobě povlaků a potahů, při provádění dekoratérských prací, při opravách a renovaci, při čalounění v dopravních prostředcích.

Lektor dalšího vzdělávání

Kód a název oboru vzdělávání

75-001-T Lektor dalšího vzdělávání – Osvědčení o profesní kvalifikaci

Způsob ukončení a certifikace

Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednostivyplývající z aktuálně platnéhohodnotícího standardu profesníkvalifikace.

Kompetence

Rekvalifikační kurz (Lektor dalšího vzdělávání) umožňuje absolventům najít uplatnění jako lektor(ka) kurzů a školení pro dospělé.

Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku

Absolvent má základní znalosti v oboru pedagogiky, psychologie, didaktiky odborného výcviku a metodiky vyučování odborného výcviku. Umí aplikovat tyto znalosti v praxi při vedení odborného výcviku žáků oborů vzdělání s výučním listem. Zná organizací, formy ametody odborného výcviku. Zná potřebné právní předpisy a základní pedagogické dokumenty. Umí véstpovinnou pedagogickou dokumentaci odborného výcviku.Zná nejčastější poruchy chovánídospívajících, sociálně patologické jevy a možnosti jejich prevence.

Kompetence

Obsahem kurzu je získánídovedností JAK UČIT, jaká pravidla a zásady je třeba dodržovat, jak si udržet pozornost a získat anadchnout studenty a klienty prodaný obor.

Profesní školení

Základní a opakovaná školení

  • Jeřábník třídy: D, N,S
  • Vazač břemen typ: A, B
  • Řidič manipulačních vozíků
  • Obsluha motorových pil
  • Strojník stavebních strojů
  • Vyhláška 50/1978 Sb. (§4-§8)

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUÁLNĚ

VALNÁ HROMADA 6. 4. 2017

Čas:  8:30 Místo:  Hostinec u Čoupků, Bosonožské nám. 77, 642 00 Brno – Bosonohy 1. Prezence  08:30 – 09:00 2. Zahájení  09:00 – 09:10 3. Produktové školení EET –  09:10 – 09:55 4. Školení BOZP – 10:00 – 10:45 5. Produktové školení CRE-AWAY- 10:45 – 11:30 6. Oběd – 11:30 – 12:20 7. Vyhlášení výsledků soutěže A.HITCHCOCKA, předání cen – […]

05.03.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ Ricomgas s.r.o.

školení a měření on-line na komínové systémy Ricomgas s.r.o.  Aktuální termíny 2017 jsou: 21. – 22.2.  21. – 22.3.  25. – 26.4. 30. – 31.5. 27. – 28.6. vždy od 9.00 hod    tyto termíny, viz.mail níže, jsou pro Moravu. Veškeré termíny i pro Čechy jsou na: http://www.ricomgas.cz/skoleni/   Na adrese: RICOM gas s.r.o., Tovární 319 471 […]

14.02.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ

Vážení obchodní partneři, rád bych Vás touto cestou pozval na školení KOMÍNY SKORSTEN 2017. Školení se bude konat v těchto termínech: 2.2.2017   Skorsten, Čelákovice 3.2.2017   Skorsten, Čelákovice Přehled termínů a časů naleznete v on-line přihlášce. Po kliknutí na Přihlásit budete přesměrováni na přihlášku. Školení je bezplatné. PŘIHLÁSIT  zde klikněte   V případě jakýchkoliv dotazů […]

27.01.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ

Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na nový cyklus seminářů Expert, které se budou konat od února do dubna 2017. Program seminářů bude zaměřen především na bezpečnost komínů, chování spalin nízko- a vysokoteplotních spotřebičů, problematiku teplot dosahovaných v okolí komína a aplikaci výsledků testování v praxi. Oproti předchozím seminářům je program doplněn o výsledky testování […]

25.01.2017
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015